logo

Borgå kyrkliga samfällighet

Direktioner

Underställda gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet verkar tre direktioner, som besluter om bestämda ärenden av särskild art samt bereder ärenden för gemensamma kyrkorådet.

Direktionen för sjukhussjälavården

Direktionen för sjukhussjälavården har till uppgift är att svara för det andliga arbetet i social- och vårdinrättningar samt för själavården i öppenvården. Jari Leinonen är ordförande för direktionen för sjukhussjälavården under åren 2015-2018. Jan Andersson är vice ordförande.

Direktionen för familjerådgivningscentralen

Familjerådgivningscentralens uppgift är att på den kristna trons grundval med hjälp av individual-, par- och familjeterapeutiska metoder hjälpa och stödja människor i deras kriser, särskilt i äktenskaps- och familjefrågor, utöva familjefostran samt ge arbetshandledning och utbilda församlingens övriga medarbetare i äktenskaps- och familjefrågor. Ordförande för direktionen för familjerådgivningscentralen under åren 2015-2018 är Marit Björkbacka. Jaakko Mikkola är vice ordförande.

Fastighets- och gravgårdsdirektionen

Fastighets- och gravgårdsdirektionen har till uppgift är att ansvara för skötseln och underhållet av samfällighetens fastigheter, skogar och andra markområden, begravningsplats och byggnader samt till dessa hörande inventarier. Kirsti Sund är ordförande för fastighets- och gravgårdsdirektionen under åren 2015-2018. Marcus Henricson är vice ordförande.

till början