logo

Borgå kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamma kyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet med två års mellanrum. Som ordförande under mandatperioden 2017-2018 fungerar kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård, som förordnats till uppgiften av domkapitlet i Helsinfors stift. Förvaltningsdirektören i Borgå kyrkliga samfällighet Sari Mankinen är föredragande och förvaltningssekreterare Karl-Johan Wickström sekreterare i gemensamma kyrkorådet.

Uppgifter

Gemensamma kyrkorådet är Borgå kyrkliga samfällighets verkställande och administrativa organ. Det representerar samfälligheten och bereder ärenden för gemensamma kyrkofullmäktige samt verkställer dess beslut. Gemensamma kyrkorådet leder också samfällighetens förvaltning (inkl. personalförvaltningen) samt skötseln av samfällighetens ekonomi och egendom. Dessutom leder gemensamma kyrkorådet de uppgifter och arbetsformer inom församlingsverksamheten vilka intagits som församlingarnas gemensamma arbetsformer, såsom sjukhussjälavården, familjerådgivningen och organiseringen och övervakningen av kursgårdarna.

Medlemmar

Till gemensamma kyrkorådet hör vice ordförande (vald av av gemensamma kyrkofullmäktige) och åtta (8) medlemmar. De valda medlemmarna har en personlig ersättare. Under mandatperioden 2017-2018 är följande personer medlemmar i gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet:

Lindgård Mats, ordförande, förordnad av domkapitlet i Helsinfors stift
Hanni Jukka, vice ordförande, vald av gemensamma kyrkofullmäktige
Ahlnäs Benita
Björkbacka Marit
Bäcklund Stig
Ikonen Raimo
Luoma Anja
Pessala Juhani
Pitkänen Liisa
Reijonen Mikko

Övriga som deltar i sammanträdena:

Kyrkoherden i Porvoon suomalainen seurakunta Heikki Hakamies samt ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Anna Talvitie och vice ordförande i gemensamma kyrkofullmäktige Ingolf Lindén har haft rätt att närvara vid gemensamma kyrkorådets möten.

Det förs protokoll över gemensamma kyrkorådets sammanträden.

 

Sammanträden januari-juni 2019:

Gruppmötena börjar kl. 17.00, kyrkorådets sammanträde kl. 17.30. Sammanträdena hålls i finska församlingshemmet, Lundagatan 5, om inget annat nämns. Tidtabellen för sammanträdena i juli-december bestäms senare.

torsdag 17.1.2019 (gamla gkr)
torsdag 14.2.2019 (nya gkr)
torsdag 28.3.2019 (bokslut)
torsdag 25.4.2019
torsdag 23.5.2019 (bokslut)
torsdag 13.6.2019

till början