logo

Borgå kyrkliga samfällighet

Hallintovirasto

Samfälligheten

Borgå kyrkliga samfällighet är en del av Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Samfälligheten bildas av Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå svenska domkyrkoförsamling. Administrativt lyder den under Helsingfors stift, men en av dess kyrkor, Borgå domkyrka, är den viktigaste helgedomen och biskopskyrka i Borgå stift.

De båda församlingarna i samfälligheten fungerar självständigt, men samfälligheten sköter deras gemensamma funktioner: begravningsväsendet, fastighets- och ekonomiärendena, sjukhussjälavården, familjerådgivningen samt den gemensamma personalförvaltningen och övrig gemensam förvaltning.

I slutet av år 2013 fanns det i Borgå församlingar och i den kyrkliga samfälligheten sammanlagt ca 139 anställda. Av dessa var i genomsnitt 60 personer anställda i samfälligheten, 49 personer i finska församlingen och 30 personer i domkyrkoförsamlingen.

Beslutanderätten i Borgå kyrkliga samfällighet utövas av gemensamma kyrkofullmäktige, vars ledamöter väljs genom församlingsval för en mandatperiod på fyra år. Vartannat år väljer gemensamma kyrkofullmäktige gemensamma kyrkorådet, som är den kyrkliga samfällighetens verkställande och administrativa organ. Församlingarnas beslutanderätt utövas av deras församlingsråd.

Direkt underställda gemensamma kyrkorådet finns dessutom tre direktioner, som bereder ärenden för gemensamma kyrkorådet och som utövar samfällighetens beslutanderätt med de befogenheter som de beviljats.

Samfällighetens förvaltning:

Våra tjänster hittar du i övre menyn på framsidan.

Förvaltning
Ekonomi
Fastighetsväsendet
Familjerådgivningscentralen
Sjukhussjälavård
Begravningsväsendet

 

 

 

till början