logo

Borgå kyrkliga samfällighets resultat negativt 2017

Borgå kyrkliga samfällighets resultat negativt 2017

Borgå kyrkliga samfällighets resultat blev negativt år 2017

Borgå kyrkliga samfällighets resultat för år 2017 visade ett underskott på ca 270 000 euro efter en lång period med positiva resultat. Minskade skatteintäkter och ökade verksamhetskostnader har haft inverkan på minusresultatet. Ett orosmoment är fortfarande det minskande medlemsantalet samt de resurser som en stor fastighetsmassa kräver.

– På grund av de minskade skatteintäkterna och de samtidigt ökade verksamhetskostnaderna har resultatet som förväntat blivit negativt. Det minskande medlemsantalet och de minskade skatteintäkterna väcker fortfarande oro. Från och med 2016 har inkomsterna från samfundsskatten ersatts med en statlig finansiering, vilket inte helt täcker de kostnader för begravningsväsendet, underhåll av kulturhistoriskt betydande fastigheter och kyrkobokföring som enligt staten hör till församlingarna, konstaterar förvaltningsdirektör Sari Mankinen.

År 2017 uppgick inkomster från kyrkoskatt och statlig finansiering sammanlagt till 10,5 miljoner euro, vilket är ca 410 000 euro mindre än 2016. Inkomsterna från kyrkoskatten uppgick till 9,5 miljoner euro, vilket var 225 000 euro mindre än 2016.

Samfällighetens ekonomi och framtida utmaningar

Församlingarnas medlemsantal minskade under räkenskapsperioden med sammanlagt 518 medlemmar. Vid årets slut hade Borgå församlingar sammanlagt 35 786 medlemmar. Medlemmarnas andel av befolkningen i Borgå stad var 71,3 %, medan motsvarande tal år 2016 var 72,5 %. Av hela Finlands befolkning hörde 71 % till kyrkan i slutet av året (71,9 % år 2016). Medlemsantalet förutspås fortfarande minska med ca 1 % per år på nationell nivå.

Uppdateringen av Borgå kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi påbörjades redan år 2016 och pågick till sensommaren 2017. På sitt sammanträde i november beslutade gemensamma kyrkorådet till slut att lägga arbetet med uppdatering på is för år 2018. Enbart underhållskostnaderna för den kyrkliga samfällighetens stora fastighetsmassa utgör fortfarande en betydande kostnadspost. Genom den framtida uppdateringen av fastighetsstrategin ska vi sträva efter att trygga förutsättningarna för församlingarnas verksamhet i framtiden. Arbetet med uppdatering fortsätter år 2019.

Den kyrkliga samfällighetens framtida utmaningar gäller balansering av ekonomin. De förtroendevalda som väljs i slutet av år 2018 kommer att ha en nyckelposition som utvecklare av ekonomin och verksamheten i framtiden.

Tilläggsuppgifter: förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257 / ekonomichef Siv Nyqvist, tfn 0400 476 271

Nyckeltal i bokslutet 2017 

till början