logo

Frivilligarbetarkurs i vård i livets slutskede

Frivilligarbetarkurs i vård i livets slutskede

Borgå kyrkliga samfällighet och Borgå stad ordnar i vår en frivilligarbetarkurs i vård i livets slutskede. Med vård i livets slutskede avses holistisk vård av en människa som närmar sig döden och att ta hänsyn till patientens behov.

Den som får vård i livets slutskede har ofta ett behov av att gå igenom sitt liv eller samtala om andliga frågor med någon. Därför är det viktigt att det finns någon bredvid som lyssnar. Den frivilliga kan också läsa högt eller till exempel sjunga, eftersom patienten kan känna en tröst i att lyssna på bekanta sånger. Med den frivilligas hjälp får den anhöriga en behövlig andhämtningspaus då och då.

Enligt sjukhuspastor Sarri Päiväsaari-Vestenius vid Borgå kyrkliga samfällighet vill man gärna få med frivilliga i vården i livets slutskede, eftersom en människas behov av närhet och beröring blir ännu större inför döden. Också den anhöriga känner sig tryggare om patienten inte behöver vara ensam. Vårdpersonalen sköter det egentliga vårdarbetet.

− Som frivillig går man som en helt vanlig människa, en medmänniska, till patienten. Det räcker att man har normal förmåga att samtala och lyssna. Alla har inte anhöriga, de anhöriga bor långt borta eller banden till dem har brutits, fortsätter Petra Bärlund-Hämäläinen, stadens koordinator för frivilligarbete. Den frivilligas uppgift är att i lugn och ro finnas vid den döendes sida. Avdelningsskötare Päivi Salolainen på avdelning 3 vid Näse sjukhus säger att när livet håller på att slockna känner många naturligtvis framför allt en rädsla för vad som väntar. Närvaron av en annan människa får patienten att känna sig tryggare.

På kursen tas bland annat upp kursdeltagarnas egen relation till döden, att ta hänsyn till de anhöriga och att ta hand om sig själv. Kursdeltagarna bekantar sig också med avdelning 3 vid Näse sjukhus. Att gå kursen förpliktar inte deltagarna till någonting, men verksamheten kräver engagemang. Då får också den frivilliga mest ut av sin uppgift.

Utsedda kontaktpersoner finns som stöd för de frivilliga och församlingarna ordnar regelbunden arbetshandledning.

Kursen börjar 7.3 vid Äppelbackens servicecenter och därefter träffas deltagarna under fyra onsdagskvällar (21.3., 11.4., 25.4., 9.5.).

Förfrågningar och anmälningar senast onsdagen 31.1 via webbplatsen www.vapaaehtoistyo.fi/porvoo eller genom att ringa till sjukhuspastor Sarri Päiväsaari-Vestenius, tfn 040 526 7485. De som anmält sig intervjuas på förhand och gruppen samlas sedan ihop med stöd av intervjuerna.

Mer information:
Sarri Päiväsaari-Vestenius, Borgå kyrkliga samfällighet, sjukhuspastor 040 526 7485
Petra Bärlund-Hämäläinen, Borgå stad, koordinator för frivilligarbete  0400 186 818

 

till början