logo

Renovering pågår på kyrkbacken

Renovering pågår på kyrkbacken

Borgå domkyrka får en ny glänsande exteriör eftersom arbetet med kalkning av domkyrkan har inletts på förhösten. Med stöd av gemensamma kyrkorådets beslut startade RQA-Rakennus Oy kalkningsentreprenaden i början av september. Arbetet inleddes vid kyrkans södra fasad. Kalkningsentreprenaden omfattar också andra reparationsåtgärder, såsom renovering av trädelar och fönster, putslappning och reparation av sprickor. Under hösten framskrider arbetet från södra fasaden till norra fasaden.

Arbetet kommer att fortsätta vid västra och östra gaveln nästa år. Entreprenaden omfattar också renovering av portarna till domkyrkans murar och klockstapeln som enligt den preliminära tidtabellen startar i maj-juni nästa år.

Arbetet med kalkning och renovering kommer att synas innanför kyrkans murar eftersom entreprenören behöver både byggnadsställningar och lyftanordningar för att utföra arbetet. De områden där arbetet pågår ska avgränsas, men enligt entreprenören strävar man efter att hålla gångvägarna till kyrkan öppna under loppet av hösten. Innanför murarna i det nordöstra hörnet kommer man att placera ett stödområde för arbetsplatsen med upplag och personalutrymmen.

Energieffektiv jordvärme
På kyrkbacken pågår också en annan entreprenad delvis samtidigt med kalkningen eftersom man övergår till energieffektiv jordvärme. Jordvärmebrunnar borras utanför kyrkans murar i början av september då arbetet kan medföra tillfälliga damm- och bullerolägenheter i några veckor.

Förberedelser i anslutning till saneringen av uppvärmningssystemet i Borgå domkyrka har gjorts sedan 2013. Man skulle ha varit tvungen att förbättra anordningar i det nuvarande uppvärmningssystemet, och därför kändes det naturligt att börja planera ett helt nytt, mer energieffektivt uppvärmningssystem som beaktar miljöaspekterna.

Det praktiska planeringsarbetet har skett under åren 2016–2017. Vad gäller planering och tillståndsprocessen har objektets kulturhistoriska betydelse och läge haft inverkan på tillståndsförfarandet. Vid planeringen har man bland annat beaktat det närliggande vattentäktsområdets läge; domkyrkan ligger dock utanför skyddszonen för området. I det område där det borras och dras rör har man gjort arkeologiska utgrävningar i enlighet med Museiverkets anvisningar. De viktigaste fynden i området har skickats till fortsatta undersökningar.

De totala kostnaderna för jordvärmeprojektet är ca 350 000 euro. Man har räknat att det med hjälp av jordvärmesystemet uppstår motsvarande besparingar räknat i euro samt CO2-besparingar på ca 830 ton jämfört med oljeuppvärmningssystemet inom ca 10 år. Dessutom är det i fortsättningen möjligt att utnyttja energibrunnar för kylning av lokaler och för fukthantering. Kylenergi från energibrunnarna kan utnyttjas som fri kyla, vilket innebär att det är mycket kostnadseffektivt. Systemet ska dock granskas under en betydligt längre period med beaktande av dess livslängd som till betydande delar är minst 50 år, såsom värmebrunnar som borras i berggrunden, konstaterar projektets expert, verkställande direktör Vesa Lassila från Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy.

Borrningar pågår som bäst och ca en tredjedel av arbetet är utfört i mitten av september. Energibrunnar borras sammanlagt ca 2 700 meter och varje brunn är ungefär 300 meter djup. Hittills har berggrunden varit mycket tät, och därför förutsätter tätningsåtgärderna inga betydande särskilda åtgärder. Jordskiktets tjocklek ovanför berggrunden har varit cirka fem meter, fortsätter Lassila.

Man strävar efter att minimera de olägenheter som arbetet med kalkning och jordvärme medför. Det kan dock tidvis förekomma trafik på arbetsplatsen, ändrade trafikarrangemang samt bullerolägenheter eller andra olägenheter. Arbetet kommer i huvudsak att ske dagtid, och enligt aktuella uppgifter kommer det inte att ha någon större inverkan på tillställningar och verksamhet som ordnas i kyrkan.

Miljön beaktas
Energi- och klimatstrategin för evankelisk-lutherska kyrkan i Finland färdigställs i början av nästa år. Den kommer att sätta mål för kyrkans verksamhet för att minska koldioxidutsläppen, förbättra energieffektiviteten och för att införa hållbara energiformer.

Inom Borgå kyrkliga samfällighet strävar man redan nu efter att beakta miljövänliga alternativ i vardagen: till exempel på Näsebackens begravningsplats övergår man stegvis till LED-belysning och fastighetsväsendet anskaffade sin första elbil i våras. Att Borgå domkyrka övergår till jordvärme före slutet av året är ett viktigt steg på vägen mot en miljövänligare verksamhet.

Experter: VVS-ingenjör, verkställande direktör Vesa Lassila från Insinööritoimisto Vesi & Watti Oy samt entreprenörens representant Marko Hettula från VT-Energia Oy

till början