logo

Begravningsärenden

Gravskötsel

25.8.2016 (länk): Kungörelse om oskötta gravar (verkställande)

 

Gravvårdsfonden

Borgå kyrkliga samfällighet har grundat en gravvårdsfond för att ha hand om gravars skötsel. Fondens tillgångar består av betalningar, som erhållits för gravars skötsel. På detta sätt erhållna tillgångar används endast för gravarnas skötsel. Därför sköts fondens ekonomi och egendom skilt från den kyrkliga samfällighetens övriga ekonomi och egendom. Kapital som erhållits genom skötselbetalningar strävar fonden att trygga genom placeringsverksamhet. Fonden strävar dock inte efter vinst. För gravvårdsfondens verksamhet svarar chefen för begravningsväsendet, fastighets- och anskaffningschefen och förvaltningsdirektören, var och en inom sin egen sektor.

Gravskötselavtal

Om gravskötsel kan avtalas för ett eller fem år. På de enhetliga gräsområdena ingår i gravens besittning en obligatorisk grässkötsel, som ska vara i kraft hela besittningstiden.

När ett nytt gravskötselavtal uppgörs, och graven inte föregående år skötts av gravvårdsfonden, eller begravning sker i grav med skötselavtal debiteras också en skild iståndsättningsavgift. I skötselavtalet ingår inte åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken.

Vid behov bör gravrättsinnehavaren iståndsätta stenanläggningarna på graven innan gravvårdsfonden kan överta skötseln av graven. Gravarnas iståndsättningsarbete påbörjas i maj och skötselgravarnas blommor är planterade senast vid midsommar. Skötselperioden upphör genom frostnätterna på hösten, dock senast vid utgången av september. Då tas blommorna bort från gravarna. Till minneslundarna är det inte möjligt att beställa gravskötsel. På dessa områden svarar den kyrkliga samfälligheten för växtligheten.

Kantstensområdena

Kantstensområdenas gravar kan skötas med gräs- eller grusyta och i skötseln kan ingå blomskötsel. Om graven inte försetts med kantstöd (kantstenar) sköts graven endast med gräsyta.

De enhetliga gräsområdena

I de nyare gravkvarteren hör till graven en obligatorisk grässkötsel, som betalas i samband med att graven inlöses. Denna skötsel är billigare än motsvarande frivilliga grässkötsel. Den obligatoriska grässötseln skall vara i kraft lika lång tid som gravens besittningtid. Vid inlösning av en grav är denna tid 25 år.

Blomskötsel

I gravens skötsel ingår ofta också en blomskötsel. Blommornas antal är förknippat med gravens storlek. Blomantalet kan dock utökas genom att man till skötselhelheten beställer tilläggsblommor. Blomskötsel förutsätter också alltid avtal om skötsel av gravens yta. Val av blomsorter till gravarna görs av begravningsplatsens trädgårdsmästare. Önskemål angående blommor kan framföras och vi strävar efter att beakta dem i mån av möjlighet.

Gravskötselbeställningar tas emot kontoret för gravärenden tfn (019) 6611 257 eller 6611 203. Personer, som haft sommarskötsel (1 års skötsel) eller 5 års skötsel kommer automatiskt att få en ny offert under förutsättning att den kyrkliga samfällighetens gravvårdsfond har kundens riktiga kontaktuppgifter.

Gravars inlösningspris och pris för begravningstjänster 2019

Prislista för gravskötslar 2019 

till början