logo

Våra tjänster

Sjukhuspräster

Sjukhusprästen finns till för dig:

 • om du är patient, anhörig eller anställd på sjukhus eller åldringshem
 • då du behöver någon som lyssnar och någon du kan tala med
 • då du önskar att man ber för dig
 • då du vill fira nattvard
 • då du vill ha en böne- eller minnesstund hos en sjuk eller döende som står dig nära
 • då du vill hålla en minnestund vid en avlidens kista eller ta farväl av en avliden
 • då du sörjer

SairaalapapitSjukhusprästerna arbetar under tystnadsplikt och med respekt för varje enskild människas övertygelse. I samråd med personalen på sjukhuset ska sjukhusprästen bl.a.:

 • utföra själavårdsarbete som är nödvändigt för patientens vård
 • utföra kyrkliga förrättningar på sjukhusen,
 • sköta arrangerandet av andliga sammankomster,
 • stöda personalens arbete, delta i undervisningsarbete samt ge arbetshandledning enligt överenskommelse,
 • vid behov stå i kontakt med patientens anhöriga i själavårdsfrågor,
 • upprätthålla kontakt med församlingarna i frågor som berör organisationen av sjukhusens själavårdsarbete,
 • arrangera besök av församlingar och övriga samfund i enlighet med de principer som sjukhusets ledning godkänt,
 • göra upp förslag till sjukhusens förvaltning om anskaffning av sådana hjälpmedel som behövs för själavårdsverksamheten.

Sjukhusprästerna

 • är präster i evangelisk-lutherska kyrkan
 • arbetar inom hälsovården
 • är specialutbildade
 • är också utbildare och arbetshandledare.

Sjukhussjälavårdens uppgift är att i samarbete med personalen och församlingarna ordna, leda, omhänderha och utveckla erforderligt själavårdsarbete utgående från patientens behov av vård. I sjukhussjälavårdsarbetet ingår förkunnelse, själavård och undervisning samt arbetshandledning. Arbetet utförs bland patienterna, deras anhöriga och personalen.

Sjukhusprästernas kontaktuppgifter

I Borgå finns det två tjänster inom sjukhussjälavården. Sjukhusprästernas kontaktuppgifter finns här.

BEGÄRAN OM FÖRBÖN

Här under kan du skriva in ett böneämne. Det skickas anonymt, om du inte vill skriva med ditt namn. Meddelandet skickas till församlingens jourpräst som har tystnadsplikt.

Bönen bes i förbönen i nästa högmässa anonymnt. Skriv in din bön här:

 

 

 

till början